Una din primele întrebări pe care și-o pune o persoană care dorește să demareze propria afacere este legată de forma juridică pe care ar trebui să o aleagă pentru a-și desfășura activitatea.

Vom analiza această problemă din perspectiva unei afaceri cu vânzări anuale de maxim 65.000 Euro, această valoare fiind pragul de la care o societate comercială trece de la plata impozitului pe venit la plata impozitului pe profit, respectiv o societate comercială neplătitoare de TVA devine plătitoare de TVA. De asemenea luăm în calcul principalele forme de organizare pentru un întreprinzător și anume persoană fizică autorizată și societate comercială cu răspundere limitată.

Înregistrarea ca persoană fizică autorizată, sau simplu PFA, se face în baza legii OUG 44/2008, cu modificările și completările ulterioare. Detalii privind înregistrarea ca și PFA au fost prezentate într-un articol anterior.
Dintre condițiile specifice funcționării PFA amintim:

 • Persoanele (n.a PFA) au obligaţia de a solicita înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului de căsătorie. (art. 7.1 (1))
 • În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii profesionale, persoanele (…) trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora. (art 8(3))
 • Pentru stabilirea sediului profesional estenecesar ca PFA, titularul întreprinderiii ndividuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, sădeţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat. (art. 9(2)).
 • Punctele de lucru se înregistrează în registrul comerţului, cu respectarea dispoziţiilor privind sediul profesional şi cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilorprezentului capitol.(art.14(3))
 • Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificărileşicompletărileulterioare. (art. 15)
 • PFA îşi poate desfăşura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii; Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată; PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. (art. 17)
 • PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilorsociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege. (art. 18)
 • PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. (art. 20)

Având în vedere cele prezentate mai sus se poate constata că organizarea ca și PFA prezintă câteva avantaje importante:

 • Un PFA poate avea un client unic
 • PFA poate să își țină singură contabilitatea
 • PFA este asigurată în sistemul public de pensii
 • PFA poate să implice în activitate soțul/soția, sau poate avea angajați

Principalele dezavantaje ale organizării ca și PFA:

 • Necesitatea dovedirii pregătirii profesionale în domeniul de activitate al PFA
 • PFA răspunde în fața legii atât cu bunurile deținute de către persoana fizică autorizată cât și cu cele deținute în mod privat de persoana fizică

Taxele plătite de către un PFA sunt:

 • Contribuția la sănătate în valoare de 5,5% aplicabilă la venitul brut
 • Contribuția la pensie, în valoare de 10,5% aplicabilă la venitul brut
 • Impozit, în valoare de 16%, aplicabil la venitul net

La o sumă de 65.000 Euro, fără să luăm în calcul cheltuieli deductibile, taxele care trebuie plătite sunt:

 • Venit brut    65.000 Euro
 • Sănătate 5,5%    3.575 Euro
 • Pensie 5%    3.250 Euro
 • Venit impozabil    58.175 Euro
 • Impozit    9.308 Euro
 • Venit net    48.867 Euro

Venitul net este disponibil la final de an, fără întocmirea unui eventual bilanț/cont de profit și pierdere.

În cazul persoanelor aflate la prima inițiativă antreprenorială, acestea pot opta pentru forma de organizare SRL-D. Înființarea unei astfel de societăți comerciale se realizează în condiţiile legii 31/1990 republicată şi modificată şi ale OUG 6/2011.
Conform www.onrc.ro, dintre facilitățile acordate microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant amintim:

 • Scutirea de la plata taxei pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrare amicroîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 • Acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare;
 • Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale din partea angajatorului pentru 4 angajaţi (pe perioadă nedeterminată);
 • Garantarea înproporţie de 80% a unui credit de până la 80.000 euro echivalentul în lei, contractat de beneficiar în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M.

De reţinut: Facilităţile fiscale şi oportunităţile de finanţare ale acestor tipuri de societăţi sunt gestionate de Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism - www.aippimm.ro.

Întreprinzătorii care au mai fost asociați în alte societăți comerciale pot înființa doar SRL conform legii 31/1990 republicată şi modificată.

Principalul avantaj al unei societăți comerciale de tip SRL îl constituie răspunderea asociatului doar în limita participării la capitalul social. În schimb, la fel ca și în cazul PFA, administratorul răspunde cu întreaga avere în fața creditorilor. În cazul firmelor mici analizate de obicei asociatul principal este și administrator.

Taxele plătite de către o societate comercială cu răspundere limitată sunt:

 • Impozit pe profit de 16% sau pe venit de 2%, dacă firma are un angajat
 • Impozit pe dividende de 5%, la care se adaugă CASS dividende de 5,5%, întrucât dividendele aferente anului 2016 se vor ridica în anul fiscal 2017
 • Impozitele și taxele aferente angajatului

La o sumă de 65.000 Euro, fără să luăm în calcul cheltuieli deductibile, taxele care trebuie plătite sunt:

  SRL    SRL-D
  Impozit 16% Impozit 2%   Impozit 16% Impozit 2%
Venit brut 65000 65000 65000 65000

Salariu brut 350 euro/luna

4200 4200 4200 4200
Taxe angajator aferente salariu 965,04 965,04 301,2 301,2
Contabil 50 euro/luna 600 600 600 600
Venit impozabil 59234,96 65000 59898,80 65000
Impozit 9477.59 1300 9583,81 1300
Profit net 49,757.37 57,934.96 50,314.99 58,598.80
Impozit dividente 5% + 5.5% 5,224.52 6,083.17 5,283.07 6,152.87
Venit din dividente 44,532.84 51,851.79 45,031.92 52,445.93
Venit din salariul net 3060 3060 3060 3060
Venit net total 47,592.84 54,911.79 48,091.92 55,505.93

Venitul net din dividende este disponibil în anul fiscal următor, după întocmirea bilanțului/contului de profit și pierdere.

Se observă că PFA este mai avantajos față de un SRL plătitor de impozit pe profit însă este mai puțin avantajos comparativ cu un SRL plătitor de impozit pe venit.

Atenție: firmele care obțin venituri în principal din activități de consultanță sunt plătitoare de impozit pe profit.

Dacă aveți în vedere colaborarea cu un singur client vă recomandăm totuși forma de organizare ca și PFA care prevede în mod expres această posibilitate.

Informațiile prezentate mai sus sunt cele aferente anului fiscal 2016.

Pentru cei care doresc să obțină mai multe informații legate de fiscalitate direct de la sursă, Agenția Națională de Administrare Fiscală ANAF a înființat Centrul de asistenţă a contribuabililor ce poate fi contactat la numărul de telefon0314039160.