Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT), cunoscut și ca Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM) gestionează mai multe programe multianuale cu finanțare de la Bugetul de Stat destinate întreprinzătorilor. In continuare este prezentată o scurtă descriere a acestora.

1. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri
Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D).
Pot înregistra societăţi cu răspundere limitată de tip SRL-D persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă.
Prin Program se finanţează implementarea planurilor de afaceri elaborate pentru accesarea programului de finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

2. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Prin acest program de finanțare se urmărește:
îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;
stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;
dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.
Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale daca cel puţin unul dintre asociaţi este femeie şi deține cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau daca reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice este femeie.
Programul finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 50.000 lei/beneficiar.

3. Programul naţional multianual de microindustrializare
Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.
Codul CAEN pentru care solicită finanţare trebuie să fie eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt eligibile societățile comerciale care au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri.
Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 250.000 lei/beneficiar;
Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

4. Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural
Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM-urilor în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.
Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societăţi, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate si întreprinderi individuale ce indeplinesc următoarele conditii:
au sediul social sau punctul/punctele de lucru în mediul rural şi implementează proiectul în mediul rural;
codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (anexa nr.13) şi autorizat de minim 3 ani anteriori înscrierii, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) – maxim 90% din valoarea totală a  cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 14 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 125.000 lei/beneficiar;
Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

5. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Programul de finanțare urmăreşte:
- întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;
- dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.
Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societăţi si societăţi cooperative care au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii. Codul CAEN pentru care solicită finanţare trebuie sa fie autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură.  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

6. Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START
Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare si care au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA) aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;
Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Toate aceste programe de finanțare se supun regulilor ajutoarelor de minimis.
Pentru a stabili eligibilitatea solicitanților/proiectelor/cheltuielilor în vederea accesării unui program de finanțare trebuie analizate toate condițiile impuse prin Ghidul solicitantului specific.
Detalii despre aceste programe de finanțare se regăsesc pe site-ul web www.aippimm.ro.
Programele dispun de bugete anuale, prin urmare se vor organiza sesiuni anuale de depunere a proiectelor pana in anul 2020.